Katalog součástek -> Tranzistory -> BC177V

BC177VBC177V v katalogu součástek 1983:
Katalog součástek -> Tranzistory -> BC177V