Katalog součástek -> Tranzistory -> BC178V

BC178VBC178V v katalogu součástek 1983:
Katalog součástek -> Tranzistory -> BC178V